มคอ.3 EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

  มคอ.3 EDUC4401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

Welcome to Teacher Professional Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
Assistant Professor Dr. Wilawan Jaruariyanon
Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/wilawan-j/