มคอ. 3 EAED3214 การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED3214 การจัดประสบการณ์การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED2204 การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED2204 การจัดประสบการณ์การเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

อาจารย์ตฤน แจ่มถิน
Trin Jamtin
Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/trin-j/