การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการชี้นําตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการชี้นําตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต