มคอ. 3 SCED4204 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  มคอ. 3 SCED4204 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2560

Welcome to Teacher Professional Group

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ ธรรมโวหาร
Assistant Professor Dr. Surang Tammawoharl
Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/surang-t/