มคอ. 3 EAED4901 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED4901 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED1201 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED1201 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
Assistant Professor Dr. Patchara Poompachati
Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/patchara-p/