มคอ. ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560

มคอ.3 educ4101 2-60 (1)

มคอ.3 EDUC3401 2-60

มคอ.5educ3401 2-60

มคอ.5 educ4101 2-60ใหม่

โรงเรียนวรรณวิทย์

เด็กพิเศษ คุณเชาว์

สื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายวิชา Educ4101 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 5

สื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายวิชา Educ4101 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 4

สื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายวิชา Educ4101 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 3

สื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายวิชา Educ4101 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2

สื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

รายวิชา Educ4101 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 1