บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผสานเทคนิคส่งเสริมความเข้าใจด้านการคานวน สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ชื่อผู้วิจัย สุรชัย วงค์จันเสือ ดร.ชวนิดา สุวานิช และปานรดา สรรเสริญ ปีที่วิจัย 2560

บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระดับความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ของครูพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้วิจัย กมลวรรณ อังศรีสุรพร ดร.ชวนิดา สุวานิช และปานรดาสรรเสริญ ปีที่วิจัย 2560

1.abstract

บทความวิจัย การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้วิจัย ปานรดา สรรเสริญ และ ชวนิดา สุวานิช ปีที่วิจัย 2557

บทความ นายมี่