มคอ. 3 GSDT5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  มคอ. 3 GSDT5106 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EDTE3102 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

  มคอ. 3 EDTE3102 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

Hello !! Welcome to Educational Technology and Computer Science

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
Assistant Professor Dr. Nutthakorn Papan
Vice President of Educational Technology and Computer Science
รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/nattakorn-p/