มคอ. 3 EAED5401 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED5401 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED1103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED1103 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

Krittrin Tumat 
ว่าที่ ร.ต.กฤตธ์ตฤณน์ ตุ๊หมาด
Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/krittrin-t/