วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 42

  วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 42 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

  วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558

วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 31

  วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553)