การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ฐิติวัสส์ สุขป้อม เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และสันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ .การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท
.วารสารมจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) ๒๕๖๐ หน้า 191- 204
การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนว

ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒

สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ ฐิติวัสส์ สุขป้อม
.ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
.วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๔๒ (มกราคม – มิถุนายน) ๒๕๕๙ หน้า ๘๓ – ๙๒.
ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทยวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
.การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย
.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ หน้า ๖๑-๗๓
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศ

กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
.กระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศในสังคมไทย
.วารสารรามคำแหง ปีที่ ๓๐ ฉบับพิเศษ บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๒๘๒-๒๘๗.

ผลการจัดกระบวนการเรีนนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
.ผลการจัดกระบวนการเรีนนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ที่มีผลต่อการบัยยั้งชั่งใจของพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์
.วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๔ (มกราคม – มิถุนายน ) ๒๕๕๕ หน้า ๔๑-๔๘.
ผลการจัดกระบวนการเรีนนรู้เพศศึกษารอบด้านสำหรับเด็ก วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และคณะ
.การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป : ศึกษาเฉพาะรายวิชาการพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต (GEHS๑๑๐๒)
.วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๑ (กรกฎาคม- ธันวาคม) ๒๕๕๓ หน้า ๑-๑๒.
การวิจัยเพื่อประเมินและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป

กระบวนการให้ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทย

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
.กระบวนการให้ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทย
.วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ( มกราคม – เมษายน ) ๒๕๕๓ หน้า ๕- ๑๑.

การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์

เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร
.การเสริมสร้างความยับยั้งชั่งใจที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม .
วารสารจันทรเกษมสารปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ (กรกฎาคม –ธันวาคม) ๒๕๕๐ หน้า ๓๔-๕๔.

การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท

ฐิติวัสส์ สุขป้อม , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และ สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ (๒๕๕๙)
.การพัฒนารูปแบบชุดการจัดกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อความยับยั้งชั่งใจด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยนาท.

ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒

สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ , เกษมศรี อัศวศรีพงศ์ธร และฐิติวัสส์ สุขป้อม (๒๕๕๘)
.ศึกษาพัฒนาการการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.