มคอ. 3 EAED3303 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED3303 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED3302 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED3302 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
Kamolwan Angsrisuraporn
President of Early Childhood Education
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/kamolwan-a/