มคอ. 3 EAED4215 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED4215 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED2203 การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED2203 การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

ดร.จินตนา สุขสำราญ
Dr. Jintana Suksumran
Lecturer in Early Childhood Education
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/jintana-s/