มคอ. 3 EAED3208 การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED3208 การจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EAED1502 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

  มคอ. 3 EAED1502 นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียน 2/2560

Hello !! Welcome to Early Childhood Education

รองศาสตราจารย์ ฉัตรชนก เธียรปรีชา
Associate professor Chutchanok Theanpreecha

Vice President of Early Childhood Education
รองประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2041
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/chutchanok-t/