มคอ. 3 EDTE2103 การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  มคอ. 3 EDTE2103 การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

มคอ. 3 EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

  มคอ. 3 EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

Hello !! Welcome to Educational Technology and Computer Science

ดร. ชวนิดา สุวานิช
Dr. Chawanida Suwanich
Lecturer in Educational Technology and Computer Science
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ 2045
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/chawanida-s/