บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่าย กลุ่มวิชาวิจัย สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่วิจัย 2553

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวัดและประเมินผลทางการศึกษา สาหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทความ นายมี่

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาออนไลน์ทางจิตวิทยาวัยรุ่นสาหรับเยาวชนไทย

journal

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ผสานเทคนิคส่งเสริมความเข้าใจด้านการคำนวณ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)

2.abstract

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระดับความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูพี่เลี้ยง : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1.abstract

บทความวิจัย การพัฒนารูปแบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับจังหวัด

1.1Abstract TH-EN

ร่วมกับธนาคารทีเอ็มบี ทหารไทย จำกัดมหาชน วิทยากรในโครงการ “กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561