เทคโนโลยี (Technology)

  เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน, 2539: 406) Continue reading “เทคโนโลยี (Technology)”

Hello !! Welcome to Teacher Professional Group

ดร. อาภาพร สิงหราช
Dr. Arpaporn Singharaj
Lecturer in Teacher Professional Group
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู
IP-Phone : 0-2942-5800 , 0-2942-6800 ต่อ
fanpage : http://www.ed.chandra.ac.th/arpaporn-s/